Så oprandt den - årets store begivenhed i Valhøjparken: det ordinære afdelingsmøde.
Repræsentanter fra 40 lejemål var mødt op for at markere denne dag og for at deltage i beboerdemokratiet ved at deltage i forskellige afstemninger om afdelingens fremtid.
Efter at formalia var blevet gennemgået (valg af dirigent og referent, konstatering om mødets lovlighed, godkendelse af dagsorden osv.) kunne deltagerne læne sig tilbage og nyde formandens mundtlige beretning.

Formandens beretning

Formand Åge Olsen udtrykte glæde over, at det var lykkedes at afholde to succesfulde julearrangementer med meget kort varsel. Bestyrelsen var jo blevet valgt på et ekstraordinært afdelingsmøde 30. oktober 2012, men med stort løbearbejde fra Ruhsan og Ilse samt ikke mindst et par frivillige hjælpere lykkedes det at bringe en masse beboere i julestemning. (Se billeder her.)

Bestyrelsen har lanceret en hjemmeside som en del af en ny informationsstrategi. Det kræver en indsats, men man ser allerede, at siden bliver både læst og brugt. Det vil der blive sat fortsat fokus på.

Ellers har bestyrelsen vægtet implementeringen af Rødovre kommunes affaldshåndtering højt. Der er blevet afholdt adskillige møder kun med dette på dagsordenen, men herom senere.

Formanden mente, at bestyrelsen havde arbejdet godt sammen, og så frem til den næste periode fuld af fortrøstning.

Lukning af skakte

Som nævnt var et af de store emner kommunens nye affaldsordning. En ordning, der bl.a. betyder at der ikke må komme bioaffald (madaffald) i skaktene. Bestyrelsen mente derfor, at hvis man alligevel skulle ned med sit madaffald, så kunne man ligeså godt tage restaffaldet med ned. Frygten var, at hvis skaktene forblev åbne, ville de blive brugt til madaffald, og det ville blive pålagt med bøder. Man ville heller ikke opnå den positive betydning for miljøet, som vel når alt kommer til alt er i vores alles interesse.


Det affødte selvfølgelig en del debat, men endte alligevel med, at Valhøjparken søger om lukning af skakte i forbindelse med implementeringen af den nye affaldsordning.

Placering af affaldsøer

Bestyrelsen fremlagde 2 forslag til placering af affaldsøer, samt et bud på, hvordan de kunne se ud. Efter en del debat om rotter, lugtgener, æstetik og økonomi, fremsatte Kim Kongebro (VA 78 A, 1.th) et ændringsforslag om nedgravede affaldsbeholdere/containere.

Det betyder, at der ikke kunne findes en afklaring på dette møde, men at afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med ændringsforslaget, hvorefter man på et ekstraordinært afdelingsmøde i forsommeren kan finde frem til en løsning, der er tilfredsstillende for alle parter.

Valg af bestyrelses-medlemmer

Åge Olsen og Ruhsan Okutan var ikke på valg; de skal først på valg i 2014. Per Kahlen Hansen var på valg og havde betinget sig, at han kun genopstillede, hvis der blev tale om kampvalg. Det blev dog hurtigt klart, at det kunne der ikke blive tale om. Men da Per så alle de bedende blikke fra en forventningsfuld tilhørerskare, kunne han alligevel ikke få sig selv til at sige nej, så han stillede op og blev valgt for en 2-årig periode.


Bestyrelsen havde lagt op til, at der skulle være 5 personer i den kommende bestyrelse. Ilse Pedersen, der havde fungeret som suppleant i perioden, stillede op til en 1-årig periode, og Vagn Pedersen (VA 76 A, 2.th) til en 2-årig periode. (Mød bestyrelsen her.)

Der blev desværre ikke fundet nogle suppleanter, men der er tid til at overveje om man eventuelt kunne tænke sig aat stille op til det ekstraordinære afdelingsmøde i forsommeren.

Festudvalg

Fester holder jo ikke sig selv; der skal folk til.
Ruhsan fra bestyrelsen havde fremsat et forslag om nedsættelse af et festudvalg. Hvis vi fremover skal kunne lave nogle festlige arrangementer, kræver det, at nogle vil tage sig af, at komme med idéerne, tage kontakt til frivillige, sælge billetter og i det hele taget udadtil vise lidt entusiasme.

Heldigvis viste der sig hurtigt nogle søde, unge mennesker med festglimt i håret, der allerede nu ville melde sig under fanerne: Ulla Poulsen (VA 78 A, 2.tv), Elin Pedersen (VA 76 B, st.tv) og Bettina Gomez VA 76 A, .tv).

Festudvalget ønskes hermed held og lykke.

Redaktionsudvalg

Med hjemmeside og Facebookprofil har afdelingen fået nogle nye værktøjer til at kommunikere med hinanden og omverdenen. Det kræver selvsagt et stykke arbejde. Men det kræver et ligeså stort arbejde at servicere dem, der ikke er online. Alle skal jo have de samme informationer.

Per fra bestyrelsen havde derfor set frem til at der kunne blive nedsat et redaktionsudvalg, der skulle kigge nærmere på disse ting. Han efterlyste også en fotograf til udvalget. Til Pers store glæde blev udvalget nedsat, men lidt skuffende kun med ham selv som medlem og fotograf. Men det kan forhåbentlig ændre sig.

Græsarealer ved blok 1's gavl

Møller (VA 64 B, st.tv) fremsatte forslag om beplantning af det lille græsstykke ud for gavlene ved blok 1, som er meget trist at se til. Der er tidligere taget beslutning om, at der skulle ske et eller andet, men der er intet sket.

Bestyrelsen blev pålagt at se til, at komme med forslag, der kan forskønne områderne. Det kunne eventuelt blive taget op på det ekstraordinære afdelingsmøde, hvis bestyrelsen har nået at komme med brugbare forslag.

Legeplads mellem blok 1 og 2

Justyna Bienkowska (VA 68 B, st.tv) fremsatte forslag om, at der skulle laves en ny legeplads mellem blok 1 og 2. Den nuværende legeplads er i en forfærdelig stand, og bestyrelsen kunne kun bakke op. Formand Olsen, der er pædagog og har arbejdet en del med legepladser og sikkerhed for børn, mente ligefrem, at den nuværende legeplads skulle rives ned.

Bestyrelsen arbejder videre med sagen i samarbejde med ejendomskontoret. Der kom flere tilkendegivelser om, at det var ønskeligt, at der hurtigst muligt kom en løsning, da et helt år i et barns liv er meget lang tid.

Måske også dette kan komme på dagsordenen til det ekstraordinære møde i forsommeren, hvis bestyrelsen kan nå at indhente tilbud osv.

Budget

Charlotte Heitmann fra Boligkontoret Danmark fremlagde afdelingens budget så ikke et øje var tørt.

Sidste års store huslejeforhøjelse har givet den ønskede effekt, nemlig mere luft i økonomien, og derfor kunne næste års budget lægges uden de store giftigheder indbygget. Trods de store udgifter i forbindelse med etableringen af affaldsøer kunne vi nøjes med en huslejeforhøjelse på 2%, hvilket er meget almindeligt, når man tænker på den almindelige prisudvikling.

Samtidig sænkes antenneafgiften med 51 kr. pr. måned, så der kan godt blive råd til piskefløde i kaffen om søndagen.