Afdelingsmødet

Èn gang om året indkaldes alle beboere i Valhøjparken til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Vores husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsmødet er altså selve beboerdemokratiets grundsten. Det er her, beboerne har direkte indflydelse på det, der skal ske i afdelingen og på, hvad pengene skal bruges til.

Budgettet

Afdelingsmødets væsentligste punkt er budgettet for afdelingen. Det har selvsagt højeste prioritet, hvad pengene skal bruges til.

Selvom mange poster i et regnskab er fastlagt og fastlåst (afgifter, forsikringer, o.a.) har afdelingens beboere via afdelingsmødet stor indflydelse på fordelingen af ressourcerne. Man kan bruge penge på:

  • julearrangementer
  • sommerfester
  • andre beboerarrangementer
  • cykelskure
  • bedre parkeringspladser
  • legepladser
  • grønne områder
  • o.m.a

Blot skal man være opmærksom på, at der er en masse ting, der skal laves og bruges penge på: renovation, vedligeholdelse, vaskeri, lønninger o.m.a. Men der stadig et vist råderum for beboerindflydelse.