Nye parkeringsregler i Valhøjparken pr. 01. februar 2016

På det ekstraordinære afdelingsmøde blev det vedtaget, at vi indfører parkeringstilladelser i Valhøjparken.

Det betyder, at alle køretøjer i Valhøjparken fra d. 1. februar 2016, skal være udstyret med en gyldig og synlig parkeringstilladelse. Køretøjer der ikke har parkeringstilladelse vil fremover kunne få parkeringsafgifter.

Der er fire typer af parkeringstilladelser:

  • Til lejers køretøj, hvor lejer har en carport tilknyttet sit eget lejemål

  • Til lejers køretøj, der ikke har carport

  • Til lejere med varevogne

  • Til lejeres gæster

Lejers ansvar inden 1. februar 2016

Du skal sørge for at Ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen modtager en gyldig registreringsattest på dit nuværende køretøj eller køretøj hvor du står registreret som bruger. Du må gerne overstrege cpr nummer og lignende personlige oplysninger, så længe vi kan se dit navn og registreringsnummer.

Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen vil være behjælpelig med at tage fotokopier, men du må også gerne scanne og sende på mail bhan@bdk.dk

Til lejere med carport:

Nummer på carport skal være skrevet tydeligt på registreringsattesten når du afleverer den.

Hvis du har carport, men ikke længere har et køretøj, skal vi bede dig om at opsige carporten med det samme.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke har en gyldig parkeringstilladelse såfremt du parkerer andre steder på parkeringspladsen, end i din carport og du vil derfor kunne få parkeringsafgift.

Til lejere med varevogne:

Alle lejere med varevogne skal parkere ved den tidligere trailer plads, hvor der vil blive mærket op.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke har en gyldig parkeringstilladelse såfremt du parkerer andre steder på parkeringspladsen, end i de afmærkede til varevogne og du vil derfor kunne få parkeringsafgift.

MC parkering:

Der vil blive mærket op med ”MC” på pladsen med fliser uden for containergården til parkering af MC for lejere og gæster. Disse kræver ikke parkeringstilladelse.

MC parkering på fortov og lignende vil blive betragtet som en ulovlig parkering og  du vil derfor kunne få parkeringsafgift.

Trailer parkering:

Der vil være tre parkeringspladser til trailere bag ved carport nummer 50 og det er efter først til mølle princippet.

Til gæster:

Hver lejer vil få uddelt ark med gæsteparkeringstilladelser. Disse vil enkeltvis være gyldige i 6 timer, forudsat, at de er udfyldt korrekt.

Når du løber tør, kan du kontakte ejendomskontoret.

Gæsteparkeringstilladelser må ikke anvendes til andet end gæster i tidsbegrænset omfang

 

Ejendomskontoret kan kontaktes på telefon og mail samt i åbningstiden på kontoret. (Se opslagstavle i opgangen)

Afdelingsbestyrelsen er til rådighed på mail

Vi vil tage mod registreringsattester og besvare eventuelle spørgsmål.

 

Parkeringstilladelser vil blive uddelt i takt med, at vi modtager registreringsattesterne.

 

 

Opdatering af parkeringsregler i Valhøjparken

Er trådt i kraft i uge 44 år 2017

I det tidligere fremsendte vedrørende parkeringsforhold i Valhøjparken der blev omdelt med de nye 8 timers parkeringstilladelse, var der ét punkt der ikke var præciseret korrekt og to vi ikke havde fået med. Derfor denne opdatering. Opdateret regelsæt er vedhæftet dette.

De følgende tre punkter er tilføjet/præciseret

Punktet er præciseret

Trailer/camplet må ikke holde i P båse men henvises til det afsatte parkeringsområde for enden af carportene efter nr. 50, i det omfang, at det ikke er til gene. (Tjek evt. med Ejendomskontoret)

Punkter var ikke tidligere med, men er ingen ændring i forhold til tidligere praksis

 Invalidevogne med SYNLIG skiltning må standse / parkere i 20 min.

Ikke - indregistrere motorkøretøjer må ikke henstilles på ejendommens område.

 

Parkeringsregler i Valhøjparken

Er trådt i kraft i uge 18 år 2017

86 carporte og 51 pladser til 216 lejemål

Ved afdelingsmødet d. 25. april 2017 blev forslag stillet og vedtaget til ændring af de gældende regler fra december 2016. Dermed bliver gæsteparkering forlænget fra 6 timer til 8 timer. Dertil kommer, at der vil være mulighed for at hente en enkelt billet af 3 døgns varighed til særlige tilfælde. Det blev yderligere aftalt, at bestyrelsen kan foretage en justering af ordningen såfremt det viser sig nødvendigt.

Ordningen er trådt i kraft og der udleveres allerede nye parkeringstilladelser, dog kan de nuværende 6 timers billetter fortsat anvendes frem til d. 1. september 2017.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ridse de regler op som parkeringsselskabet, efter aftale med bestyrelsen, anvender til at kontrollere Valhøjparken.

Carporte

Parkering er kun tilladt med gyldig nummereret carporttilladelse i de dertil nummererede carporte

Det er tilladt at låne sin carporttilladelse ud til en anden beboer eksempelvis ved ferie eller perioder i sommerhus og lignende

Parkeringsbåse

 Parkering er kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gætekort

Parkering i handicapbås er kun tilladt med et synligt officielt handicapskilt i forruden

Varevognsparkering

Parkering er kun tilladt med gyldig varevognstilladelse. Såfremt der er flere varevogne end afmærkede båse, må de øvrige båse ikke anvendes og der henvises til parkering uden for Valhøjparken

Øvrige områder

Der er standsning og parkering forbudt langs indkørsel og stikveje til blokkene, med eneste afvigelse i forbindelse med af- og pålæsning (maksimalt 10 minutter) samt flytning, såfremt der er synlig aktivitet.

 Det lille fliseareal ved containergåd er forbeholdt motorcykler, ingen p billet påkrævet

Det er til alle tider gældende at kørsel og parkering på brandveje på bagsiden af blokkene er strengt forbudt

Generelt

Der kan maksimalt udleveres to parkeringstilladelser pr. husstand

Bestyrelsen og ejendomskontoret forbeholder sig retten til at afvise udlevering af parkeringstilladelser og gæstebilletter, hvis der er mistanke om at de bliver misbrugt Invalidevogne med SYNLIG skiltning må standse / parkere i 20 min.

Ikke - indregistrere motorkøretøjer må ikke henstilles på ejendommens område.

Parkeringstilladelser udstedes kun ved fremvisning af gyldig registreringsattest. Ejer skal været registreret beboer i Valhøjparken

Det er den enkelte beboers eget ansvar at have gyldig parkeringstilladelse

 Det er den enkelte beboers ansvar at sikre at deres gæter få udleveret gætebillet

Løber du tør for gæstebilletter og ikke kan nå ejendomskontoret i åbningstiden, kan du sende en mail eller lægge en besked til ejendomskontoret og så vil de gerne levere til din postkasse. Kontaktoplysninger hænger på opslagstavlen i opgang.

Påklager over parkeringsafgifter skal stiles til bestyrelsen, ikke ejendomskontoret.

Kontaktoplysninger hænger på opslagstavlen i opgang

 Trailer/camplet må ikke holde i P båse men henvises til det afsatte parkeringsområde for enden af carportene efter nr. 50, i det omfang, at det ikke er til gene. (Tjek evt. med Ejendomskontoret)

I øvrigt henvises til husorden.

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Ejendomskontoret eller Afdelingsbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Husorden

Parkering 

Parkering må kun finde sted på de indrettede 
parkeringspladser. Carportene må kun benyttes af lejer. 
Parkering af køretøjer over 3.500 kilo er ikke tilladt. 
Parkering på indkørselsveje samt på stikvejene er ikke 
tilladt. Af - og pålæsning er tilladt, hvis der er synlig 
aktivitet. 
Invalidevogne med SYNLIG godkendt skiltning, må ifølge 
Parkering Danmark, standse eller parkere i 20 min uden for 
bås eller carport. Motorcykler må kun parkere på de 
anviste pladser og trailer og camplet henvises til det 
afsatte parkeringsområde. Ikke-indregistrerede 
motorkøretøjer må ikke henstilles på ejendommens 
område. Knallerter og motorcykler og andet motoriseret 
må ikke anbringes i bebyggelsens kælder, men henvises til 
bebyggelsens lovlige parkeringsfaciliteter.